Visie, missie & identiteit

Missie  ‘Eerst het kind, dan de leerling!’

Wij formuleren de missie in algemene doelstellingen. Deze zijn op te vatten als richtinggevende uitspraken, die in het schoolplan nader worden uitgewerkt:

 • De school heeft samen met de ouders een opvoedende taak, die gericht is op de persoonlijkheidsvorming van het individuele kind en op de omgang met anderen;
 • De leerstof, vaardigheden en houdingen die op onze school worden overgedragen, staan ten dienste van deze persoonlijkheidsvorming;
 • Onze school stelt het kind in de gelegenheid om zich naar eigen aard en aanleg zo volledig mogelijk te ontwikkelen op het sociaal-emotionele, cognitieve, creatieve, motorische en zintuiglijke vlak;
 • Wij spelen in op verschillen tussen kinderen en komen tegemoet aan de drie basisbehoeften van kinderen: geloof in eigen kunnen (competentie), de drang zelfstandig te willen handelen (autonomie) en de behoefte aan waardering van anderen (relatie);
 • Tevens leren wij de kinderen bewust te worden van zichzelf, opdat zij beseffen dat zij zelf keuzes moeten maken en invloed uit kunnen oefenen op het verloop van hun leven. Om dat waar te kunnen maken, streven wij naar een krachtige leeromgeving. Dat is een leeromgeving waarin kinderen uitgedaagd worden, leren van en met elkaar en leren in een passende zelfstandigheid te werken;
 • Onze school leert kinderen dat elke samenleving behoort te zorgen voor een leefbare wereld en welzijn voor iedereen. Ook leren wij kinderen kritisch te zijn ten opzichte van de samenleving en hen leren functioneren in een internationale gemeenschap. Dat betekent ook dat onze school een bijdrage levert aan de acceptatie van andere culturen naast de Nederlandse cultuur.

Kinderen die van CBS De Verbindingsweg komen hebben geleerd te leren. Dat wil zeggen: ze kunnen zelfstandig werken, ze zijn creatief in doen en denken, hebben geleerd keuzes te maken, ze zijn zelfbewust en kritisch zodat ze met een goede kans op succes het voortgezet onderwijs kunnen volgen

Visie

Wij zijn van mening dat goed onderwijs alleen plaats kan vinden in een goede sfeer. Leerlingen ontplooien zich optimaal in een omgeving waarin veiligheid, vertrouwen, openheid, saamhorigheid, duidelijkheid en betrokkenheid gewaarborgd is.

Van belang is dat zowel team als leerlingen en ouders deze omgeving ondersteunen.

Wij stellen ons actief op om onze leerlingen een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces te bieden. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen de kans krijgen zich te ontwikkelen naar zijn/haar mogelijkheden.

Als team hechten wij veel waarde aan de waarborging van kwaliteit d.m.v. analyses van de verschillende kwaliteitsmetingen die regelmatig terugkeren. Deze analyses krijgen een plek in het schoolplan van de Verbindingsweg. Als lerende organisatie is het belangrijk, mogelijkheden en kansen te zien in:

 • het stellen van hoge doelen;
 • nascholing van leerkrachten;
 • het inzetten van methodes die het bovengenoemde leerproces en de wettelijke plicht om aan de kerndoelen te voldoen waarborgen.

Onze school hecht er grote waarde aan dat onze leerlingen leren omgaan met hun mogelijkheden en beperkingen, opdat ze naar eigen vermogen een aandeel kunnen en durven nemen in onze maatschappij. Het doel van het aanleren van deze vaardigheden is, bij te dragen aan de ontwikkeling tot een zelfstandig, verantwoordelijk en respectvol denkend mens.

De onderstaande kenmerken en uitgangspunten zijn de basis voor ons handelen.

 1. Een goede samenwerking tussen het schoolbestuur, schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders, vormt de basis voor een goed schoolklimaat: een goede school maken we met zijn allen!
 2. Het werken en het samenwerken in de Verbindingsweg, staat in het teken van respect voor elkaar, rekening houden met elkaar.
 3. Er moet ruimte zijn om jezelf te zijn en we vinden het belangrijk dat alle betrokkenen het gevoel hebben optimaal te kunnen functioneren.
 4. Het leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel het steeds zelfstandiger worden. Het samen leren, samenwerken en zorg dragen voor elkaar staat hoog in het vaandel.
 5. Wij stellen ons actief op om de onderwijsachterstanden op te heffen en/of te verminderen.
 6. Er wordt naar gestreefd zo veel mogelijk te werken met methoden en /of onderwijsleermiddelen die rekening houden met de verschillen tussen onze leerlingen en die ook zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk maken.
 7. Met behulp van het leerlingvolgsysteem worden de ontwikkelingen van individuele leerlingen nauwlettend gevolgd om zorg zoveel mogelijk onderwijs op maat te geven, want leerlingen en ouders hebben recht op een professionele begeleiding.
 8. De Verbindingsweg houdt regelmatig contact met het voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs om de overgang naar de verschillende schooltypen zo goed mogelijk te laten verlopen.
 9. Het team van de school staat open voor nieuwe ontwikkelingen en is bereid tot scholing hierop. De school kenmerkt zich als een lerende organisatie.

Identiteit

Binnen onze organisatie staan onze handelingen in het teken van de waarden die wij halen uit de Bijbel.

Hoe brengen we dit in de praktijk?
We willen in ons dagelijks leven en in onze lessen de kinderen in aanraking brengen met de Bijbelse normen en waarden. Woorden als naastenliefde, omzien naar elkaar, vergeving, verdraagzaamheid, krijgen hierdoor een praktische invulling.

 • We nemen iedere dag tijd voor gebed, Bijbelse liederen en de Bijbel;
 • Na iedere vakantie komen we met alle kinderen samen voor een gezamenlijke viering. We staan dan stil bij actuele gebeurtenissen, de Bijbelverhalen van de komende periode en we werken aan de saamhorigheid van de school;
 • De Christelijke feestdagen worden gevierd;
 • ‘s Maandags wordt er in de klassen geld voor een goed doel ingezameld;
 • Namens het bestuur krijgen alle nieuwe gezinnen een bijbel.