Visie, missie & identiteit

Ons motto: Eerst het kind dan de leerling!

Onze kernwaarden:

CBS de Verbinding staat voor vertrouwen, verwondering en verbinding.

Missie de Verbinding:

  • Vertrouwen (sfeer) We zijn een enthousiast, ondernemend, bevlogen, professioneel en hecht team. We werken vanuit ons hart, met liefde voor ons vak. We denken in mogelijkheden en blinken uit in ‘out of the box denken’. We gaan altijd uit van vertrouwen en brengen kinderen in aanraking met (Bijbelse) normen en waarden. Bij ons op school heerst een veilige, rustige, fijne, open, vertrouwde sfeer. Kinderen voelen zich geliefd, begrepen, waardevol en gewaardeerd.
  • Verwondering (leerproces) We bieden betekenisvol, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs in een krachtige leeromgeving. De kinderen leren vanuit verwondering, motivatie, betrokkenheid en nieuwsgierigheid. We hebben een goede zorgstructuur, volgen de ontwikkeling van leerlingen nauwlettend en bieden passend onderwijs.
  • Verbinding (samenwerking) We hechten veel waarde aan een goede samenwerking met kinderen, ouders, schoolbestuur en omgeving. We zijn eerlijk, duidelijk, betrouwbaar en zoeken verbinding met anderen. Samen proberen we het beste uit alle kinderen te halen.

De visie van de school:

Kinderen op CBS de Verbinding houden van (educatieve) uitdagingen, zijn ondernemend en geven niet snel op. Ze zijn betrokken, (mede)eigenaar van hun leerproces, ze kennen hun talenten en uitdagingen, laten zien wat ze kunnen en gaan op een respectvolle manier met anderen om. Ze zetten de eerste stappen richting een toekomst die creativiteit, flexibiliteit en ondernemerschap vraagt. Kinderen moeten zelfstandig kunnen werken, initiatieven durven nemen, kunnen samenwerken en om kunnen gaan met veranderende omstandigheden. Op CBS de Verbinding vormen leerkrachten professionele leergemeenschappen waarbij het verbeteren van het leren en de resultaten de collectieve verantwoordelijkheid en ambitie is. We streven naar ouderbetrokkenheid 3.0, waarbij we educatieve (gelijkwaardige) partnerschappen met ouders onderhouden om optimale omstandigheden te realiseren voor de ontwikkeling van kinderen thuis en op school.

Op CBS de Verbinding leren kinderen om op een positieve, respectvolle manier met elkaar om te gaan en samen te werken. De school is een onderdeel van de samenleving en probeert kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de samenleving en op hun toekomst.

We bereiken dit door het realiseren van de volgende doelen:

1. Goede samenwerking tussen kinderen, leerkrachten, ouders en andere partners. We streven een goede verbinding na en werken vanuit professionele leergemeenschappen. Hierbinnen is het samen leren structureel georganiseerd, er is veel onderling overleg en aandacht voor reflectie en onderzoek. Leerkrachten blijven zich professionaliseren en voelen zich verantwoordelijk voor alle leerlingen en elkaar als team.

2. Een fijne, ontspannen en veilige sfeer in de klas vanuit vertrouwen. Kinderen voelen zich gezien en gehoord, ze kunnen zichzelf zijn, staan stevig in hun schoenen en zijn leergierig. Dit welbevinden is de basis voor kinderen om te leren.

3. Een stevige basis op het gebied van taal, spelling, (begrijpend) lezen en rekenen. Dat vraagt om effectieve instructies, zorg op maat en het gezamenlijk analyseren en interpreteren van de voortgang en resultaten van leerlingen. We werken hierbij volgens onze kwaliteitscyclus en geven summatief en formatief feedback.

4. Het bieden van Passend/inclusief onderwijs. Hierbij gaan we uit van ons motto: ‘Eerst het kind dan de leerling!’ Leerlingen werken op hun eigen niveau. We vergroten het leerrendement, de betrokkenheid en het enthousiasme. We gaan uit van verschillen en werken groepsdoorbrekend, zowel voor de hoofdvakken (taal & rekenen) als de zaak- en cultuur- en techniekvakken. We werken samen met onze partners om het onderwijs, met behulp van alle middelen en technologieën die ons ten dienste staan, zo in te richten dat ieder kind vorm kan geven aan zijn of haar eigen ontwikkeling op het eigen niveau. Dit proberen we zoveel mogelijk klassikaal door te differentiëren in tijd, tempo en hoeveelheid. Waar nodig geven we individuele aandacht of zorgen we voor een passende plaats om te oefenen. In de schoolgids is te lezen welke zorg we kunnen bieden volgens ons ondersteuningsprofiel.

5. Onderwijs nog beter laten aansluiten bij de manier waarop kinderen leren. Dit doen we door doelen zichtbaar te maken, gebruik te maken van coöperatieve werkvormen, spelend leren, onderzoekend leren en door kinderen zelf bewuste keuzes te laten maken over de manier waarop ze iets kunnen leren. Hierbij gaan we uit van verwondering en maken we gebruik van moderne technologie, hiervoor ontwikkelen we een leerlijn die we toepassen.

6. Normen en waarden, geïnspireerd door het Christelijke geloof als leidraad te hanteren. We geven hier actief vorm aan door uit de Bijbel te lezen, te bidden en te zingen. We staan open voor kinderen en ouders met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Wij gaan er wel vanuit dat iedereen die bij de school betrokken is, onze levensbeschouwing en de daarbij behorende gebruiken respecteert. We willen echter ook dat de kinderen kennis opdoen betreffende andere godsdiensten en de daarbij behorende gebruiken. We vinden het belangrijk dat kinderen ook leren omgaan met andere culturen en zich er een beeld van kunnen vormen.

7. Burgerschap actief vorm te geven. Als school zijn we dagelijks actief bezig rondom burgerschap; we stellen ons als doel de leerlingen te vormen tot betrokken burgers van onze samenleving.

Identiteit

Binnen onze organisatie staan onze handelingen in het teken van de waarden die wij halen uit de Bijbel.

Hoe brengen we dit in de praktijk?
We willen in ons dagelijks leven en in onze lessen de kinderen in aanraking brengen met de Bijbelse normen en waarden. Woorden als naastenliefde, omzien naar elkaar, vergeving, verdraagzaamheid, krijgen hierdoor een praktische invulling.

  • We nemen iedere dag tijd voor gebed, Bijbelse liederen en de Bijbel;
  • De Christelijke feestdagen worden gevierd;
  • ‘s Maandags wordt er in de klassen geld voor een goed doel ingezameld;
  • Namens het bestuur krijgen alle nieuwe gezinnen een bijbel.