Historie van CBS de Verbindingsweg

Onder leiding van J.G. de Haan stellen in 1919 vijf voorstanders van de te stichten school een ontwerp statuten en huishoudelijk reglement op. Zij roepen belangstellenden op voor een samenkomst. Van de 26 aanwezige personen geven 23 zich op als leden van de nieuwe schoolvereniging. “Haar grondslag is de Bijbel. Haar beginsel is, dat de opvoeding en het volksonderwijs geheel in overeenstemming moeten zijn met den door den Bijbel geopenbaarden wil van God”.

Zij, die schriftelijk hun instemming er mee betuigen, kunnen leden worden van de schoolvereniging. Het valt op, dat in de statuten wordt opgenomen, dat er naast het bestuur een commissie van bijstand van drie personen hoort te zijn, gekozen door ouders, onverschillig of zij al dan niet leden zijn van de vereniging. Daardoor hebben buitenkerkelijken vanaf de aanvang van harte meegewerkt aan de bloei van de school!

Het onderwijs van de school met de Bijbel begint op 15 april 1920 in het gebouw Rehoboth aan de Schoolkade. Het bestuur vindt een bouwterrein aan de Verbindingsweg. De toeloop van leerlingen is groot. Op 18 oktober 1920 heeft de opening plaats. De allereerste “hoofdmeester” is dhr. L. Romkes uit Enkhuizen. Na de bevrijding in 1945 wordt het mogelijk het 25 jarig jubileum van de school te vieren, met een optocht en spelletjes op het schoolplein en ’s avonds feest in het Parochiehuis voor de ouders. Het programma is zo uitgebreid, dat het feest duurde tot ver na middernacht. In 1937 besluit het bestuur een kleuterschool op te richten, al krijgt het daarvoor geen cent van de overheid!

Jaren gaan en jaren komen
Dan in de nacht van 26 op 27 oktober 1973 wordt de school door een felle brand verwoest. Dit gaf een verdrietig gevoel, onze school waar je als juf, meester, ouder en bestuur zo bij betrokken was. In juli 1975 werd met de bouw van de nieuwe school begonnen en op 2 januari 1975 werden de eerste lessen in de nieuwe school gegeven. Per 1 augustus 1982 krijgt onze school een Medezeggenschapsraad, dit op voorschrift van de overheid. Zo volgen nog vele voorschriften van het ministerie. Uiteindelijk komt dan in 1985 de nieuwe basisschool tot stand, die voortaan CBS de Verbindingsweg zal heten.

Vanaf 1 augustus 2023 is de naam gewijzigd in CBS de Verbinding.